Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad, hierna genoemd MR, komt meerdere keren per jaar bijeen en denkt mee over allerlei beleidszaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de schoolgids en in de nieuwsbrief. In de Wet Medezeggenschap ligt vast over welke onderwerpen de MR inspraak- of adviesrecht heeft. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die samen alle ouders en het onderwijspersoneel vertegenwoordigen. Bij de MR-vergaderingen is een lid van de directie als gesprekspartner aanwezig. Ouders kunnen terecht bij MR-leden om zaken die het onderwijs aangaan onder de aandacht te brengen. De MR maakt verslag van besproken schoolzaken openbaar. U kunt de MR via Parro bereiken.

De huidige MR-leden zijn:

Personeelsgeleding: 

Astrid Vossenberg en  Debby Fransissen 

Oudergeleding: 

Geke Huttenga  

Floor  van Wijlandt 

Linda Kole  

Rene Bogaert 


De Trapeze maakt onderdeel uit van Stichting TWijs, waarbij 31 christelijke- en interconfessionele basisscholen uit de regio Zuid-Kennemerland zijn aangesloten. Medezeggenschap op centraal niveau is geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor meer informatie: https://twijs.nl/.

 

Samenvatting MR-vergadering 15-02-2021

Op 15 februari jl. kwam de MR bijeen voor vergadering. Tijdens deze virtuele bijeenkomst werd de MR bijgepraat over de vorderingen rond de vorming van het IKC met de Gunningschool. Ook werd teruggekeken op de afgelopen maanden waarbij vanwege Corona de Trapeze gesloten was voor fysiek onderwijs en lessen online gegeven werden. De MR is blij dat dankzij een goede voorbereiding van de leerkrachten en grote flexibiliteit van ouders met een tevreden gevoel kan worden teruggekeken op deze periode.

 

Samenvatting MR-vergadering 15-09-2020

Op 15 juni jl. heeft de MR na een lange periode weer vergaderd.

De MR werd geïnformeerd over hoe het de leerlingen en leerkrachten vergaan is ten tijde van de sluiting van de Trapeze vanwege de Corona uitbraak. De MR is verheugd dat ondanks de vreemde situatie het onderwijs toch kon worden voortgezet dankzij de inzet en creativiteit van de leiding en dat eventuele achterstanden tot een minimum beperkt konden worden.

Ook werd in de MR gesproken over hoe communicatie vanuit Trapeze naar ouders aangescherpt kan worden.

Tot slot werd de MR bijgepraat over de formatieplannen voor het komende schooljaar, alsmede over de voortgang rond het vormen van het IKC (integraal kind centrum), de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van ICT.

 

Samenvatting bijeenkomst 25 - 11 - 2019

Op 25 november jl. heeft de MR vergaderd, waarbij onder meer over het volgende is gesproken.

  • Naar aanleiding van verwarring bij ouders heeft de MR verzocht de communicatie rond het fruitproject te verduidelijken. 

  • De MR heeft recentelijk de basistraining medezeggenschap van het CNV gevolgd. Deze training werd als zeer positief ervaren.

  • Ook werd de MR geïnformeerd over de voortgang van een te vormen IKC (integraal kind centrum); het accent ligt op dit moment naar het vinden van een geschikte zorgpartner. De MR blijft dit proces kritisch volgen.

  • De MR is verheugd te vernemen dat na een moeilijke periode het zorgteam van de Trapeze steeds meer vorm krijgt en boven verwachting goed functioneert. Gelijktijdig realiseert de MR dat de zorgen omtrent het personeelstekort hiermee nog niet zijn weggenomen. De ontwikkelingen op dit punt worden op de voet gevolgd.